1.Lễ Tân2.Phòng Kinh Doanh


3.Phòng Nhân sự


4.Phong họp

5.Phòng kế toán


6.Phòng Giám Đốc7/Phòng Kĩ thuật